”Stambok för gutefår
och genbank för rasrena hornfår (hånnlambi)”

är det officiella namnet på GutefårAkademins Genbank enligt stämmans beslut 2008

 

Årsrapport
I januaria varje år ska du ställa samman den årliga rapporten till genbanken. Den ska vara inlämnad senast under januari. Du hittar blanketterna på länkarna här till höger eller ringer någon i styrelsen och beställer.

Genom att ansluta sig till GutefårAkademins Genbank kan renrasigheten säkerställas.
Gutefårens särart är hotad. Hoten kommer i dag, liksom vid mitten av förra seklet, från myndigheter och olika husdjursorganisationer som motverkar bevarandearbetet.
I dag förekommer uppgifter om att det finns 6000-9000 gutefår, men flertalet av dessa får är inte rasrena gutefår. En mer rimlig uppskattning är att det bara finns 2000 renrasiga gutefår.
Uppblandningen med andra raser sker snabbt. På många fårgårdar hålls gutefår i blandbesättningar och någon rasrenhet kan inte garanteras. På andra gårdar korsar man avsiktligt för att få lamm med högre slaktvikter.

Bilden illustrerar:
Gutefår i genbanksbesätt ningar (inre cirkeln) där bevarande av geneti sk mångfald är centralt och enbart genbanksdjur ingår i avel. Djur från genbanken kan utgå ti ll andra besätt ningar med produkti onsavel (mellersta cirkeln), men dessa besätt ningar är inte en del av genbanken och bevarandearbetet. Får från genbanken eller från produkti onsbesätt ningar kan givetvis korsas med andra raser (yttre cirkeln). Djur som härstammar från produktions- eller korsningsavel
får aldrig återinföras ti ll genbanken. Därför är granskning av djurens härstamning vikti gt när en genbank byggs upp eller när nya djur förs in i genbanken.

Oklarhet om begreppet "genbank":

• Genbanken som administreras av GutefårAkademin är den enda genbank som har kontrollerat renrasiga gutefår.

• För att få EU-stöd för gutefår måste man dock ännu så länge vara ansluten till Fårkontrollen som administreras av Fåravelsförbundet (har många olika raser) och utförs av företaget Elitlamm. Denna ordning har Jordbruksverket bestämt. Är du med i Elitlamm/Fårkontrollen har du möjlighet att få EU-stödet om du söker detta hos Jordbruksverket. Men att du är med här innebär inte att du verkligen har rasrena gutefår. Det finns ingen kontroll av rasrenhet i detta system. Även GutefårAkademins besättningar måste dock vara ansluten till Fårkontrollen för att få EU-stöd.

• Andra genbanker för gutefår saknar tillräcklig kontroll av rasrenhet och är ingen garanti för att det verkligen är renrasiga gutefår.


 

 

Du som vill anmäl dig till GutefårAkademins Genbank fyller i nedanstående kontrakt med bilagor och skickar till adressen på kontraktet:

Genbankskontrakt


Du som redan är ansluten till Genbanken fyller i nedanstående rapporter efter varje verksamhetsår:

Årlig rapport sid 1

Årlig rapport sid 2


Här finns viktiga handlingar för Genbanken:

Avelsprogram för Gutefår
fastställd juli 2021

Härstamningsintyg - pdf


Härstamningsintyg - excel